Regulamin Konkursu
„Dyrektor Marketingu Roku 2017”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Dyrektor Marketingu Roku 2015” (dalej „Konkurs”) są Mediaruncom Ltd, 85 Tottenham Court Road, London, W1T 4DU, United Kingdom, oraz firma Zegarek.pl Ul. Boborwiecka 3A/53, 00-728 Warszawa (dalej „Organizator”).
1.2. Konkurs – w zakresie rejestracji Uczestników oraz wypełniania i wysyłania Formularzy Konkursowych – prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem: .mediarun.com/awards/2017/ oraz www.dyrektormarketinguroku.pl (dalej „Portal”).
1.3. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
1.4. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonują członkowie kapituły wybrani przez Organizatora (dalej „Kapituła”).
1.5. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Organizator w porozumieniu z Audytorem – Kancelarią Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

2. Uczestnicy, Podmioty Zgłaszające, Zespoły

2.1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”), pod warunkiem dokonania prawidłowej rejestracji, zgodnie z postanowieniami pkt 3 poniżej.
2.2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili dokonania zgłoszenia do Konkursu ma co najmniej 6-miesięczny staż pracy u zatrudniającego (zwanego dalej: „Podmiotem zgłaszającym”), niezależnie od podstawy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, itd.), za wyjątkiem osób, o których mowa w pkt. 2.3. i 2.4. poniżej.
2.3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy, przedstawiciele i członkowie organów Organizatora oraz podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, itd.).
2.4. Uczestnikami nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 2.3. powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.
2.5. Uczestnicy zatrudnieni u jednego Podmiotu zgłaszającego mogą zostać objęci jednym zgłoszeniem w ramach zespołu (dalej: „Zespół”). Zespół może składać się z minimalnie 2 osób i maksymalnie z 50 osób, przy czym każdy członek Zespołu musi spełniać wymogi przewidziane dla Uczestnika. Zespoły mogą startować jedynie w kategoriach dla nich przeznaczonych.
2.6. Jeden Podmiot zgłaszający może zgłosić maksymalnie 1 Zespół i dowolną liczbę Uczestników.
2.7. Dodatkowo Uczestnik może samodzielnie dokonać zgłoszenia albo zostać zaproszony do wzięcia udziału w Konkursie poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej poprzez opcję „NOMINUJ” lub przesłanie nominacji na adres mailowy: dmr@mediarun.com z podaniem Imienia, Nazwiska, stanowiska, firmy Podmiotu Zgłaszającego, oraz uzasadnienia nominacji.

3. Rejestracja

3.1. Uczestnictwo w Konkursie wymaga dokonania przez Uczestnika rejestracji najpóźniej do dnia 5 maja 2017 r. (dalej: „Rejestracja”).
3.2. Rejestracja wymaga prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego (dalej: „Formularz Rejestracyjny”) znajdującego się na Portalu i zatwierdzeniu go zgodnie z funkcjonalnościami Portalu oraz postanowieniami niniejszego pkt 3 Regulaminu oraz dokonania opłat za udział Konkursie zgodnie z postanowieniami pkt 5 poniżej.
3.3. Formularz Rejestracyjny może być wypełniony przez Uczestnika indywidualnie, a w przypadku Zespołu przez jednego Uczestnika upoważnionego przez wszystkich pozostałych członków Zespołu, albo przez upoważnioną przez Uczestnika osobę z Podmiotu zgłaszającego (dalej: „Przedstawiciel”).
3.4. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Uczestnika wymaga podania następujących, zgodnych z prawdą danych:
3.4.1. Imię i nazwisko Uczestnika (Uczestników w przypadku zgłoszenia Zespołu);
3.4.2. Nazwa Podmiotu zgłaszającego;
3.4.3. Stanowisko służbowe Uczestnika (Uczestników w przypadku zgłoszenia Zespołu);
3.4.4. Adres e-mail, który będzie loginem;
3.4.5. Hasła do Formularza Rejestracyjnego;
3.4.6. Telefon komórkowy Uczestnika (Uczestników w przypadku zgłoszenia Zespołu);
3.4.7. Rok urodzenia Uczestnika (Uczestników w przypadku zgłoszenia Zespołu);
3.4.8. Staż marketingowy Uczestnika (Uczestników w przypadku zgłoszenia Zespołu – Lidera zespołu);
3.4.9. Staż Uczestnika (Uczestników w przypadku zgłoszenia Zespołu) w Podmiocie Zgłaszającym);
3.4.10. Oświadczenia, że Uczestnik (Uczestnicy w przypadku zgłoszenia Zespołu) oraz Podmiot zgłaszający akceptują niniejszy Regulamin;
3.4.11. Oświadczenie, że Uczestnik (Uczestnicy w przypadku zgłoszenia Zespołu) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz w ramach uczestnictwa w Konkursie, w tym w ramach Formularza Konkursowego w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu kontaktowania się z Uczestnikiem / Podmiotem zgłaszającym, selekcji i wyboru zwycięzców; poinformowania w komunikatach prasowych o nominowanych osobach i zwycięzcach Konkursu, poprzez podanie imienia i nazwiska Uczestnika, jego stanowiska i Podmiotu zgłaszającego.

Ponadto, gdy zgłoszenia dokonuje Przedstawiciel:
3.4.12. Imię, nazwisko, stanowisko, telefon i adres e-mail Przedstawiciela;
3.4.13. Oświadczenie, że Przedstawiciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym w celu przeprowadzenia Konkursu.

3.5. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego i potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, na adres e-mail Uczestnika albo Przedstawiciela podany w Formularzu Rejestracyjnym, dane zostaną zweryfikowane przez Organizatora pod względem ich zgodności z zasadami i poprawnością wprowadzenia, po czym Organizator telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości potwierdzi poprawność przyjęcia zgłoszenia i dokonania Rejestracji
3.6. Organizator uzależnia potwierdzenie Rejestracji od dokonania opłat rejestrowych oraz od uwiarygodnienia danych wpisanych w Formularzu Rejestracyjnym.
3.7. Rejestracja jest skuteczna z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z pkt. 3.5.

4. Zgłoszenie, materiały konkursowe, licencja do przekazanych materiałów

4.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, najpóźniej do dnia 5 maja 2017 r. każdy z Uczestników powinien wypełnić przygotowany przez Organziatora „Formularz Rejestracyjny” w którym może załączyć prezentacje zgłoszeniową i materiały video, zgodnie z funkcjonalnościami Portalu.
4.2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego wymaga wypełnienia wszystkich jego pól, zgodnie z funkcjonalnościami Portalu oraz zawartymi tam informacjami, w szczególności co do formy (formatu) załączanych plików oraz czcionek, a także długości opisów i podawanych informacji. W ramach Formularza Rejestracyjnego – Organizator rekomenduje załączenia do niego filmu prezentującego danego Uczestnika lub Zespół (dalej: „Film”), którego czas trwania oraz rozmiar nie może przekraczać 5 minut i 500 MB.
4.3. Uczestnik ma prawo wycofania zgłoszenia do momentu rozpoczęcia głosowania nad zgłoszeniami przez Kapitułę.
4.4. Z chwilą przesłania Formularza Rejestracyjnego Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonego czasowo i terytorialnie niewyłącznego zezwolenia (dalej: „Zezwolenie”) na korzystanie i rozporządzanie wszystkimi załączonymi do Formularza Rejestracyjnego materiałami, w tym prezentacjami, opisami, filmami, zdjęciami oraz wizerunkami Uczestnika (dalej: „Materiały”) w następujących celach:
4.4.1. we wszelkich działaniach związanych z Konkursem, w tym w celu prezentacji i wyboru Uczestników, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych;
4.4.2. w celach archiwalnych i muzealnych, obejmujących m.in. prezentację w ramach prelekcji i wystaw oraz prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w katalogach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów Materiałów i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Konkursu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami;

4.5. W celach określonych w punktach 4.4.1. i 4.4.2. powyżej, Organizator jest uprawniony do korzystania z Materiałów na wszelkich znanych polach eksploatacji. Zezwolenie zostaje udzielone na czas nieokreślony, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie oraz promocji Uczestnika.
4.6. Organizator może odrzucić Formularze Rejestracyjne wypełnione niezgodnie z Regulaminem, nieprawidłowo, niekompletne oraz wysłane po terminie.
4.7. Uczestnik oświadcza, że wszelkie informacje podawane w ramach Formularza Rejestracyjnego są zgodne z prawdą i ponosi za to pełną odpowiedzialność prawną.
4.8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych, informacji i Materiałów podawanych w ramach Formularza Rejestracyjnego przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym na opracowywanie oraz porównywanie informacji i jednocześnie oświadcza, że ich wykorzystanie przez Organizatora w tym zakresie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich, czy też chronionej tajemnicy lub know-how.
4.9. W przypadku gdyby w związku z wykorzystaniem danych lub informacji, o których mowa w pkt 4.8. powyżej, Organizator poniósłby jakiekolwiek szkody lub koszty (w tym wskutek dowolnych postępowań, wszczętych urzędowo lub na wniosek dowolnej osoby oraz zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeń), Uczestnik zobowiązuje się pokryć te szkody lub koszty w pełnej wysokości, w tym koszty pomocy prawnej. Odpowiedzialność Uczestników zgłoszonych w ramach Zespołu jest solidarna.
4.10. Przedstawiciele Organizatora w terminie do dnia 8 maja 2016 dokonają sprawdzenia nadesłanych zgłoszeń, w tym Formularzy Rejestracyjnego pod kątem poprawności ich wypełnienia i zgodności z niniejszym Regulaminem.

5. Opłaty za zgłoszenie i udział w Konkursie

5.1. Indywidualne zgłoszenie udziału w Konkursie jest płatne i obejmuje zgłoszenie w wybranej kategorii oraz zaproszenie/a na Galę finałową.

5.1.1. jeśli zgłoszenie udziału zostało dokonane do 30 kwietnia 2017 r. cena obejmuje zgłoszenie udziału w jednej wybranej kategorii indywidualnej – 695 zł + VAT 23% oraz udział jednej osoby w Gali finałowej 595 zł + VAT 23% i wynosi łącznie 1290 zł + VAT 23%
5.1.2. jeśli zgłoszenie udziału zostało dokonane do 30 kwietnia 2017 r. cena obejmuje zgłoszenie udziału w dwóch wybranych kategoriach indywidualnych – 1295 zł + VAT 23% oraz udział jednej osoby w Gali finałowej 595 zł + VAT 23% i wynosi łącznie 1890 zł + VAT 23%
5.1.3. jeśli zgłoszenie udziału zostało dokonane do 30 kwietnia 2017 r. cena obejmuje zgłoszenie udziału w trzech wybranych kategoriach indywidualnych – 1895 zł + VAT 23% oraz udział jednej osoby w Gali finałowej 595 zł + VAT 23% i wynosi łącznie 2480 zł + VAT 23%
5.1.4. jeśli zgłoszenie lub zgłoszenia udziału zostało dokonane po 30 kwietnia 2017, dolicza się opłatę za późne zgłoszenie 500 zł + VAT 23%.

5.2. Zespołowe zgłoszenie udziału w Konkursie jest płatne i obejmuje zgłoszenie w wybranej kategorii oraz dwa zaproszenie na Galę finałową.

5.2.1. jeśli zgłoszenie udziału zostało dokonane do 30 kwietnia 2017 r. cena obejmuje zgłoszenie udziału w jednego zespołu – 1195 zł + VAT 23% oraz udział dwóch osoby w Gali finałowej 1095 zł + VAT 23% i wynosi łącznie 2290 zł + VAT 23%
5.2.2. jeśli zgłoszenie udziału zostało dokonane po 30 kwietnia 2017 r. cena obejmuje zgłoszenie udziału w jednego zespołu – 1495 zł + VAT 23% oraz udział dwóch osoby w Gali finałowej 1095 zł + VAT 23% i wynosi łącznie 2590 zł + VAT 23%

5.3. Dodatkowe bilety na Galę finałową są odpłatne i wynoszą za jedną osobę:

5.3.1. jeśli zakup udziału w Gali został dokonany do 30 kwietnia 2017 r. – 595 zł + VAT 23%;
5.3.1. jeśli zakup udziału w Gali został dokonany po 30 kwietnia 2017 r. – 795 zł + VAT 23%;
5.3.1. jeśli zakup udziału w Gali został dokonany po 26 maja 2017 r. – 995 zł + VAT 23%;
5.3. Opłata powinna zostać dokonana przelewem lub kartą płatniczą wraz z następującym tytułem: „ZGŁOSZENIE DO KONKURSU DMR 2017.
5.4. Opłatę należy uiścić niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 7 dni od daty zakupu. Za datę dokonania opłaty uważa się dzień zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Organizatora.
5.5. Potwierdzenie dokonania opłaty w formacie JPG lub PDF należy załączyć do Formularza Rejestracyjnego lub przesłać na adres e-mail: dmr@mediarun.com wraz z następującymi danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT:

5.5.1. nazwa płatnika, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, NIP;
5.5.2. dane osoby lub osób uczestniczących, imiona i nazwiska uczestników Gali;
5.5.3. zgoda na wystawianie faktury bez podpisu i wysyłanie faktury drogą elektroniczną.

6. Kategorie nagrody Dyrektora Marketingu Roku

Kategorie

6.1. Uczestnicy lub Przedstawiciele w Formularzu Rejestracyjnym powinni określić, w jakiej kategorii konkursowej (dalej: „Kategoria Główna”, „Kategoria Osobowość Marketingu”, „Kategoria Wysoka Efektywność” ) dokonują zgłoszenia.
6.2. Uczestnicy indywidulani mogą brać udział w następujących Kategoriach „Dyrektor Marketingu Roku 2015 – Zgłoszenia Indywidualne”:
6.2.1. firmy – roczny budżet marketingowy do 10.000.000 PLN netto;
6.2.2. firmy – roczny budżet marketingowy ponad 10.000.000 PLN netto;
6.2.3. instytucje i organizacje – nauki, kultury i sportu;

6.3. Zespoły mogą brać udział w następujących Kategoriach „Dyrektor Marketingu Roku 2015 – Zgłoszenia Zespołowe”:
6.3.1. firmy – roczny budżet marketingowy do 10.000.000 PLN netto;
6.3.2. firmy – roczny budżet marketingowy ponad 10.000.000 PLN netto.

6.4. Zgłoszenie wszystkich Uczestników obejmuje także Kategorię Grand Prix – Dyrektor Marketingu Roku 2017.
6.5. Dokładny opis Kategorii znajduje się na stronie – www.mediarun.com/awards/2017/
6.6. Z zastrzeżeniem pkt 6.4. powyżej, każdy z Uczestników może dokonać zgłoszenia tylko w jednej Kategorii Głównej jednej Kategorii Osobowość Marketingu i jednej Kategorii Wysoka Efektywność. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator potwierdza, że jeden Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w Kategorii Głównej Indywidualnie i w ramach Zespołu oraz jednej Kategorii Osobowość Marketingu lub jednej Kategorii Wysoka Efektywność.

Głosowanie

6.7. Wybór zwycięzców Kategorii Dyrektor Marketingu Roku 2017 dokonywany jest przez Kapitułę w dwóch etapach, zgodnie z poniższymi zasadami.
6.8. Przy dokonywaniu oceny Uczestników/Zespołów brane będą pod uwagę w szczególności następujące przymioty:
6.8.1. Założenia strategii
6.8.2. Innowacyjność działań
6.8.3. Efekty działań
6.8.4. Wymiar społeczny działań
6.8.5. Osiągnięcia i otrzymane nagrody
6.9. W pierwszym etapie Konkursu („Etap I”) Uczestników/Zespoły ocenią członkowie Kapituły oddając swoje glosy za pośrednictwem specjalnie przygotowanej platformy internetowej, przyznając punkty w skali od 1 do 5 każdemu z Uczestników/Zespołów („Punkty”).
6.10. Liczba przyznanych Punktów zależy od uznania głosującego. W przypadku otrzymania powyżej 100 Zgłoszeń, Organizator ma prawo upoważnić przedstawicieli Kapituły do dokonania oceny prac w podgrupach w ramach głosowania Etapu I.
6.11. Na podstawie wyników głosowania w ramach Etapu I powstanie tzw. „Shortlista”, na której znajdą się dane do pięciu Uczestników/Zespołów (w zależności od Kategorii) w każdej z Kategorii, którzy uzyskali najwyższą średnią liczbę Punktów i zakwalifikowali się tym samym do drugiego etapu Konkursu („Etap II”).
6.12. Spośród Uczestników/Zespołów zakwalifikowanych do Etapu II, członkowie Kapituły, podczas posiedzenia zorganizowanego przez Organizatora, wybiorą zwycięzcę każdej z Kategorii („Dyrektora Marketingu Roku”).
6.13. Członkowie Kapituły dokonają wyboru Dyrektora Marketingu Roku w każdej z Kategorii zwykłą większością głosów w ramach głosowania tajnego.
6.14. Członkowie Kapituły, za zgodą Organizatora, w głosowaniu jawnym podczas posiedzenia mogą podjąć uchwałę o nieprzyznaniu nagrody w danej Kategorii bezwzględną większością głosów wszystkich członków Kapituły. W przypadku, gdy 2 lub więcej osób uzyska najwyższy wynik, Kapituła zastrzega sobie prawo do przyznania tytułu ex aequo.
6.15. Podczas obrad Kapituły, Kapituła dokona wyboru Promarketingowego Prezesa 2015. Zasady wyboru oraz sposób zgłaszania kandydatów reguluje odrębny regulamin.

7. Osobowości Marketingu Roku oraz Wyróżnienia

7.1. Kapituła ma prawo przyznać tytuł Osobowości Marketingu Roku 2015 w następujących kategoriach:
7.1.1. Launch lub Rebranding roku marka, produkt;
7.1.2. Młody wilk – Odkrycie roku;
7.1.3. Thinking outside the box.

7.2. Kapituła ma prawo przyznać tytuły Wyróżnienia za Wyjątkową Efektywność Marketingową w następujących kategoriach:

7.2.1. B2B Marketing;
7.2.2. Brand & Product Lider
7.2.3. E-Commerce Marketing
7.2.4. Restricted Marketing
7.2.5. Na rynkach międzynarodowych
7.2.6. Trade & Shoper Marketing
7.2.7. Sales & Marketing Director

7.3. Organizator oraz każdy członek Kapituły ma prawo zgłoszenia kandydatów do każdej z kategorii Osobowości Marketingu Roku lub Wyróżnień spośród Uczestników.
7.4. Członkowie Kapituły dokonują wyboru Osobowości Marketingu Roku w każdej z kategorii określonych w pkt 7.1. oraz Wyróżnień w każdej z kategorii określonych w pkt 7.2. bezwzględną większością głosów w ramach głosowania tajnego. W razie nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez żadnego z kandydatów, nagroda w danej kategorii nie zostanie przyznana. W przypadku, gdy 2 lub więcej osób uzyska najwyższy wynik, Kapituła zastrzega sobie prawo do przyznania tytułu ex aequo.

8. Tytuły i Nagrody

8.1. Imiona i nazwiska Uczestników, którzy uzyskali tytuł Dyrektorów Marketingu Roku, Osobowości Marketingu lub otrzymali Wyróżnienie („Tytuł”), zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej („Gala”), która odbędzie się dnia 6 czerwca 2017 r. w Warszawie
8.2. Imiona i nazwiska Uczestników mogą być również opublikowane na Portalu.
8.3. Organizator jest właścicielem wszelkich praw do Tytułów, a Zwycięzca otrzymuje uprawnienie wyłącznie do wskazywania, że otrzymał Tytuł w ramach Konkursu.
8.4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do przyznania nagród (dalej „Nagrody”). Każdy z Uczestników/Zespołów, który uzyska Tytuł, otrzymuje od Organizatora odpowiednia statuetkę („Statuetka”). Dodatkowe Statuetki można zamawiać u Organizatora poprzez e-mail dmr@mediarun.com w cenie statuetki kryształowe 995,00 zł netto + VAT 23% i statuetki mosiężene 2495,00 zł netto + VAT 23%.
8.5. W stosunku do Nagród co do których istnieje ustawowy obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, za zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, odpowiada Organizator.
8.6. W przypadku ich przyznania, Nagrody zostaną wręczone w ramach Gali, lub po Gali w sposób określony przez Organizatora. W przypadku nieobecności podczas Gali osoby, której ma być wręczona Nagroda lub osoby, która reprezentuje go za zgodą Organizatora, Organizator uzgodni ze Zwycięzcą sposób i miejsce przekazania Tytułu lub Nagrody w terminie późniejszym, bezpośrednio z danym Uczestnikiem.
8.7. Uczestnik uprawniony jest do zrzeczenia się Tytułu i/lub Nagrody. W takiej sytuacji nie przysługuje mu jednak prawo do wymiany Tytułu i/lub Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego. Zrzeczenie się Tytułu i/lub Nagrody wymaga oświadczenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i skutkuje nieodwołalną utratą prawa do Tytułu/Nagrody. W takim przypadku Organizator ma prawo do wyboru innego Uczestnika w oparciu o kryteria określone w Regulaminie.

9. Dane osobowe

9.1. Administratorem danych Uczestników, Przedstawicieli oraz innych osób, których dane zbierane są w związku z Konkursem (dalej „Dane”) jest Organizator.
9.2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu kontaktowania się z Uczestnikiem/Podmiotem zgłaszającym, selekcji i wyboru Uczestników, którzy otrzymają poszczególne tytuły; poinformowania w komunikatach prasowych o nominowanych osobach i zwycięzcach Konkursu, poprzez podanie imienia i nazwiska Uczestnika, jego stanowiska i Podmiotu zgłaszającego. Za zgodą osoby, której dane dotyczą, będą one przetwarzane również w innych celach, związanych z projektami prowadzonymi przez Organizatora w tym w celach marketingowych oraz innych podmiotów powiązanych kapitałowo z Organizatorem.
9.3. Uczestnik, Przedstawiciel oraz inne osoby, których dane zbierane są w związku z Konkursem, mają prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto osoby te są zobowiązane do informowania Organizatora o zmianach Danych.
9.4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez lub niewyrażenie zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia uczestnictwo Uczestnika w Konkursie.

10. Reklamacje

10.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres korespondencyjny Mediaruncom Ltd, Wilanów Office Park, ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa.
10.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę Podmiotu zgłaszającego, kategorię zgłoszenia, adres korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
10.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
10.4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania lub właściwego uzupełnienia, zgodnie z pkt 10.3.
10.5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora pisemnie pod wskazany przez Uczestnika adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Uczestnika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Uczestnika, Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres lub adres e-mail.

11. Korzystanie z Portalu

11.1. Portal udostępniany jest w celu umożliwienia dokonania Rejestracji w Konkursie i wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.
11.2. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.0 i nowszą bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
11.3. Organizator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Portalu było maksymalnie bezpieczne dla użytkowników. Niezależnie od tego Organizator informuje, że korzystanie z Portalu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do jego danych. W celu minimalizacji tych zagrożeń użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w tym w szczególności stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące identyfikację użytkownika sieci Internet.
11.4. W ramach korzystania z Portalu zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności czynności, które destabilizowałyby pracę Portalu, utrudniałyby dostęp do Portalu lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Organizatora lub użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
11.5. W ramach korzystania z Portalu zabronione jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, prawa lub dobra osobiste, dobre obyczaje i moralność.
11.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym leżących po stronie użytkownika, a w szczególności wynikających z niekompatybilności lub innych przyczyn dotyczących sprzętu lub oprogramowania użytkownika lub dostępu użytkownika do sieci.
11.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w pracy Portalu wywołane działaniem czynników niezależnych od Organizatora, siły wyższej, awarią sprzętu, oprogramowania lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, w tym infekcje wirusowe oraz cyberataki, działań lub zaniechań dostawców usług elektronicznych lub telekomunikacyjnych.
11.8. Do wszelkich reklamacji użytkownika związanych z funkcjonowaniem Portalu stosuje się odpowiednio przepisy pkt 10 niniejszego Regulaminu.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym w Portalu. Wszystkie treści zawarte w w/w materiałach mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
12.2. W uzasadnionych wypadkach, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, np. zmian terminu Gali Finałowej. Zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.
12.3. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
12.4. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie ich tytułu Zwycięzcy lub wyróżnionego. W takim przypadku Komisja może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika, na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie.
12.5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z Regulaminem, w tym z pkt. 12.4. powyżej. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika m.in. złożenia określonych oświadczeń, wyjaśnień, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Brak współpracy Uczestnika w ramach weryfikacji uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie ich tytułu. W takim przypadku Kapituła może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika stosując odpowiednio zasady wyboru przewidziane Regulaminem.
12.6. Organizator informuje, że w ramach Konkursu partnerzy Konkursu w porozumieniu z Organizatorem mogą ufundować dla Uczestników dodatkowe nagrody.

© 2014 - 2017 Mediaruncom - Integrujemy marketerów Mediarun.com

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account