|| niedziela, 19 / Styczeń / 2020 ||

Interwencja UOKiK - opłaty niezgodne z prawem

Przeczytaj jeszcze

PZU Życie, MetLife i PKO Życie (d. Nordea Życie) obniżą opłaty likwidacyjne przy polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), czyli tzw. polisolokatach. UOKiK prowadzi podobne postępowania w sprawie 11 innych firm.

UOKiK podał, że będzie monitorował wykonanie decyzji w oparciu o sprawozdania złożone przez ubezpieczycieli. Przypomniał także w komunikacie, iż te decyzje UOKiK nie wyczerpują możliwości dochodzenia przez konsumentów swoich praw na drodze indywidualnej, przed sądem.

Urząd ostrzegł także, by z rozwagą podchodzić do ofert zmiany ubezpieczyciela składanych konsumentom przez pośredników ubezpieczeniowych i wystrzegać się w szczególności pośpiesznego rozwiązywania dotychczasowej i zawierania nowej umowy ubezpieczenia.

Postawiono zarzuty siedemnastu towarzystwom ubezpieczeniowym, że wprowadzając opłaty likwidacyjne, przerzucają na konsumentów koszty początkowe zawarcia ubezpieczenia - głównie wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych.

W ocenie Urzędu powinny one obciążać w głównej mierze ubezpieczycieli, a ich poniesienie stanowi zwyczajne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. We wrześniu trzy towarzystwa ubezpieczeniowe: Aviva, Allianz i Nationale Nederlanden, zobowiązały się do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z nowych wzorców umownych.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA zobowiązało się do umożliwienia konsumentom aneksowania kwestionowanych umów. Zmiany będą dotyczyły 38 wzorców umownych. Zgodnie z nowymi warunkami, opłata likwidacyjna będzie wynosiła 25 proc. składki pierwszorocznej w przypadku umów ze składką regularną, albo 7,5 proc. w przypadku umów ze składką jednorazową. W obu przypadkach maksymalna kwota pobieranej opłaty nie przekroczy 5 tys. zł. O możliwości zawarcia aneksu do umowy ubezpieczyciel poinformuje konsumentów listownie. Oferta będzie miała charakter bezterminowy. Jednocześnie każdy konsument zainteresowany likwidacją polisy będzie otrzymywał telefoniczną informację o możliwości zakończenia umowy na korzystniejszych warunkach. Według UOKiK, obecnie MetLife nie stosuje już wzorców zakwestionowanych w toku postępowania.

Z kolei PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA (d. Nordea Życie SA) zobowiązało się wprowadzić zmiany dotyczące 25 wzorców umownych dotyczących polis z UFK oferowanych klientom własnym oraz m. in. banków i pośredników oferujących kredyty hipoteczne (Alior Bank, Bank BPH, Getin Noble Bank, Open Finance, Home Broker i.in.).

Opłaty likwidacyjne ponoszone przez dotychczasowych klientów zostaną obniżone w przypadku ubezpieczeń ze składką regularną średnio o 75 proc. i nie będą wyższe niż 25 proc. wartości wpłaconych składek oraz 4 proc. dla umów opłacanych składką jednorazową. Ubezpieczyciel przekaże konsumentom propozycję zawarcia aneksu do umowy bądź równoważnego porozumienia. Będzie także informował ich o możliwości skorzystania z nowych warunków za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji dla klientów oraz bezpośrednio - za każdym razem, gdy klient wyrazi wolę rozwiązania umowy.

Trzecia firma - PZU na Życie SA, które ma w ofercie jedynie produkt ze składką jednorazową, zobowiązała się do obniżenia kosztu wykupu polisy w obowiązujących umowach do poziomu nieprzewyższającego 4 proc. środków na rachunku udziałów konsumenta, jednak nie więcej niż 7,5 tys. zł.

Ubezpieczyciel listownie zawiadomi konsumentów o obniżeniu opłat, proponując im podpisanie aneksów do umów. Oferta zawarcia aneksów ma charakter bezterminowy. Konsument będzie mógł z niej skorzystać przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto ubezpieczyciel zobowiązał się, że od 1 stycznia 2016 r. nie będzie zawierał nowych umów w oparciu o zakwestionowany przez Urząd wzorzec umowny, poprzez wycofanie tego wzorca z oferty.

UOKiK prowadzi nadal 11 postępowań w sprawie ubezpieczeń z UFK wobec kolejnych przedsiębiorców: Aegon TUnŻ, AXA Życie TU, Compensa TUnŻ, Generali Życie TU, Open Life TU Życie, Pramerica Życie TUiR, Skandia Życie TU, Sopockie TUnŻ Ergo Hestia, TUnŻ Europa, TUnŻ WARTA oraz UNIQA TUnŻ.

Według Urzędu, mogą one zakończyć się przyjęciem zobowiązań do podjęcia działań usuwających skutki niezgodnych z prawem praktyk, albo wydaniem decyzji stwierdzających naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, w których nałożone zostaną obowiązki usunięcia skutków stosowania zarzucanych praktyk w postaci wyeliminowania opłat likwidacyjnych z wykonywanych umów, a także mogą zostać nałożone kary finansowe.

 

PowiązaneInformacje

Login do Twojego konta

Wypełnij poniższe dane aby się zarejestrować

Odzyskaj swoje hasło

Podaj swój username lub email aby zresetować hasło