Inspiracje

Polacy postanowili sami zatroszczyć się o własne emerytury

Więcej o:

Deut­sche BankemeryturyinwestycjeOFEoszczędzanieZUS

Z ba­da­nia Deut­sche Bank na temat pla­nów fi­nan­so­wych Po­la­ków na 2015 rok wy­ni­ka, że z roku na rok coraz wię­cej Po­la­ków jest świa­do­ma, że nie warto trzy­mać pie­nię­dzy w skar­pe­cie. W przy­szłym roku znów naj­bar­dziej po­pu­lar­ne będą lo­ka­ty ter­mi­no­we.

Rynek ocze­ku­je dal­szych ob­ni­żek stóp pro­cen­to­wych, jednak aż 20 proc. ba­da­nych przez Deut­sche Bank pla­nu­je w 2015 roku taką lo­ka­tę za­ło­żyć. Dla po­rów­na­nia rok wcze­śniej takie plany miało je­dy­nie 15 proc. ba­da­nych.Gwał­tow­nie wzrósł również od­se­tek osób, które pla­nu­ją sa­mo­dziel­nie oszczę­dzać na eme­ry­tu­rę.

Dziś takie de­kla­ra­cje skła­da aż 15,6 proc. ba­da­nych, pod­czas gdy rok temu tylko 7,9 proc. ba­da­nych miało takie plany. Warto jed­nak za­uwa­żyć, że 2 lata temu takie de­kla­ra­cje skła­da­ło 20 proc.
re­spon­den­tów. To po­ka­zu­je, że za­czy­na­my od­bu­do­wy­wać swoje eme­ry­tal­ne plany po za­mie­sza­niu, jakie wy­wo­ła­ła de­ba­ta pu­blicz­na, jaka prze­to­czy­ła się przez media w pierw­szej po­ło­wie roku wokół OFE.

– Po­la­cy przej­rze­li na oczy. O ile w gru­pie wie­ko­wej 50+ lu­dzie za­ak­cep­to­wa­li już to, że na eme­ry­tu­rze ich stan­dard życia musi się po­gor­szyć, o tyle mło­dzi nie chcą się z tym po­go­dzić i wie­dzą, że muszą sami za­dbać o swoją przy­szłość – ko­men­tu­je prof. dr hab. Mał­go­rza­ta Bom­bol z In­sty­tu­tu Ban­ko­wo­ści Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie.

Źróło: Onet Biznes

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ